Hội thảo “Một số vấn đề về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Sáng 29-5, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội thảo Thông tin chuyên đề khoa học “Một số vấn đề về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trung tướng, PGS, TS. Nguyễn Đình Chiến - Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng làm báo cáo viên.

Tham dự Hội thảo, về phía Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, có: GS, TSKH. Phạm Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng, PGS, TS. Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Duy Hùng - Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, TS. Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Cộng sản đã tham dự Hội thảo. Tham gia Hội thảo còn có các đồng chí ủy viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

 

 

 Trung tướng, PGS, TS. Nguyễn Đình Chiến - Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội thảo


Tại Hội thảo, Trung tướng, PGS, TS. Nguyễn Đình Chiến - Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã trình bày một số nội dung về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, bao gồm: Tình hình mới tác động đến chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Việt nam, dự báo tình huống và khả năng về quốc phòng; Quan niệm và kinh nghiệm bảo vệ tổ quốc của một số nước và kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam; Những vấn đề cần đặc biệt quan tâm để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới...

 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã được triển khai và thực hiện 10 năm (2003 - 2013). “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã phản ánh một cách tập trung những tư duy mới của Đảng ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Chiến lược là kết tinh trí tuệ sáng tạo của toàn Đảng qua nhiều kỳ Đại hội, đặc biệt là sự kế thừa và phát triển những tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ các Đại hội lần thứ VII, VIII và IX. Cùng với Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Luật Biển Việt Nam, “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp là bảo vệ biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo. Đồng chí Nguyễn Đình Chiến nhấn mạnh, chúng ta cần nắm chắc tình hình, dự báo đúng tình hình, chủ động đối phó, không để xảy ra các tình huống bất ngờ... do các thế lực thù địch chống phá, góp phần vào bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới...

 

Hội thảo đã cung cấp những thông tin khách quan, trung thực và có tính định hướng nghiên cứu khoa học về vấn đề Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tới các hội đồng khoa học cơ sở, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng Trung ương; tạo điều kiện cho việc phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm góp phần tăng cường công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương về chủ trương, đường lối bảo vệ Tổ quốc.

 

  Quang cảnh Hội thảo


Cũng tại Hội thảo, những vấn đề mà các đại biểu tham dự quan tâm đã được Trung tướng, PGS, TS. Nguyễn Đình Chiến giải đáp

.

Phát biểu kết luận Hội thảo, GS, TSKH. Phạm Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định những nội dung mà PGS, TS. Nguyễn Đình Chiến - Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng cung cấp một cách hệ thống, khái quát, cập nhật tình hình mới, cụ thể và lưu ý những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới là rất hữu ích, cung cấp thêm cơ sở khoa học để Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương xây dựng báo cáo tư vấn trình Ban Bí thư trong việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX.

Nguồn: tapchicongsan

Tags: hội thảo mot so van de ve chien luoc bao ve to quoc kinh nghiem bao ve to quoc Xuân hải ngoại 2017
Hòm thư góp ý